UYGULADIĞIMIZ TESTLER VE EĞİTİM PROGRAMLARI

ÇOCUK DEĞERLENDİRME VE DİKKAT TESTLERİ

 • WISC-4
 • Denver 2
 • Zihin Kuramı Testi
 • Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Peabody Resim Kelime Tarama Testi
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Hafıza Testi
 • Gesell Gelilşim Figürleri Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Cattell 2A Zeka Testi

 • WISC-4

Üstün zekalılıktan, zihinsel engele kadar zihinsel potansiyelin ölçümünü sağlamaktadır. Bununla birlikte alt ölçeklerin sonuçları ışığında yapılan değerlendirmelerde teste giren kişinin dikkat ve öğrenme güçlüğü gibi durumlarında da değerlendirilmesi mümkündür. Her zeka testinde olduğu gibi test sonucu ve çocuğun test boyunca yaptığı eylemler ile birlikte testörün gözlemleri psikolojik bir yorumlamayı içermektedir.

 • DENVER 2

0-6 yaş arası çocuklara uygulanan, yaşına uygun düzeyde becerilerini değerlendiren ve gelişimi riskli çocukları izleyebilmeyi sağlayan bir gelişim testidir. Çocukların Kişisel-Sosyal, İnce Motor, Dil ve Kaba Motor Becerileri alanlarının gelişim düzeyini tespit etmek için kullanılır. Zeka testi değildir, zeka puanı verilmez.

 • Zihin Kuramı Testleri

Zihin kuramı, diğer kişilerin zihinsel süreçlerinden (düşünceler, inançlar, istekler ve niyetler vb.) bir anlam çıkarabilmek, bu çıkarımı kullanarak onların ne söylemek istediklerini ve ne söyleyeceklerini tahmin ederek buna bağlı nasıl davranabileceklerini de yordama becerisidir.

Bazen çocukların zihin kuramı gelişiminde yetersizlik veya bozukluklar gözlenebilir. Zihin kuramı gelişiminde ortaya çıkan bozulmalar, diğer kişilerin davranışlarının arkasındaki sebebin anlaşılmasında problem yaşanmasına yol açar. Aynı zamanda, sosyal uyaranları işleme becerilerinde eksikliğe neden olurken, çevredeki kişilerle sağlıklı ilişki kurulmasını engeller. Normal gelişim sürecinde çocuklar zihin kuramı becerilerini eğitim ile öğrenmezler. Bu beceriye doğal yollarla sahip olurlar. Doğal şekilde bu beceriyi edinemeyen çocuklarla bu beceriyi çalışmak gereklidir. Bu becerileri hedef alan bir eğitim süreci; hem otizm tanısı olan çocukların sosyal alanda ve iletişim alanındaki becerilerini geliştirir hem de zihin okumayı öğrenmek için alternatif bir yön sunar.

 • Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)

2-7.11 yaş aralığındaki çocukların alıcı dil ve ifade edici dil becerilerini değerlendirmeye yarayan norm temelli standardize bir testtir.

Dil bozukluğu olan çocukları tanılayarak, dil gelişimlerinin zayıf ve güçlü yanlarını gösterir. Çocukların dil gelişim süreçlerine ilişkin bilgi verir. Test sonucunda çocuğun gelişimine göre alacağı olası terapinin programını ve sürecini belirlemek için kullanılmaktadır.

 • ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

AGTE, genellikle 0-6 yaş arası bebeklerin ve çocukların gelişimsel açıdan değerlendirmesinin yapılabilmesi amacı ile alanında uzman kişiler tarafından  uygulanmakta olan bir tarama testidir.

AGTE, özellikle gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından değerlendirildiğinde, risk altında olduğu düşünülen bebeklerin ve çocukların mümkün olabildiğince erken dönemde tanınması ve de gerekli tedbirlerin önceden alınabilmesini mümkün hale getirmektedir. Bu açıdan da oldukça önemli niteliktedir.

 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

4-6 yaş arasındaki çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve fiziksel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

 • Frankfurter Dikkat Testi

60-72 ay arası çocukların dikkat seviyesini ölçmek için kullanılır. Test elma ve armut resimlerinden oluşmaktadır. Çocuktan elmaların içindeki 44 armut resmini bulup işaretlemesi beklenmektedir. Bu test ile okul öncesi dönemde çocuğun konsantrasyon gücü ölçülmektedir.

 • Burdon Dikkat Testi

10-20 yaş aralığındaki bireylerin dikkat gücünü ölçmek amacıyla uygulanır. Dikkat eksikliği yaşayabileceği ile ilgili şüphe duyulan bireyleri belirlemek amacıyla bireysel ya da grup olarak uygulanabilmektedir.

 • D2 Dikkat Testi

Bireylerin dikkat düzeylerini, öğrenme becerilerini, psikomotor hızlarını, zihin konsantrasyon  düzeyini ve seçici dikkat düzeyini ölçmeye yarayan çok fonksiyonlu bir testtir.

 • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

2.5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir. Dil ve kelime gelişiminin derecesi resimlerle ilişkilendirilerek ölçülür. Testte, resimlerle sözcük gelişimini saptamayı amaçlayan sorular bulunmaktadır.

 • Frostig Görsel Algı Testi

4-8 yaş aralığı çocuklara uygulanan Frostig testi, çocuğun görsel uyaranları tanıması, ayırt etmesi ve daha önceki deneyimlerle yorumlayabilme yeteneğini ölçümler. Okuma, yazma ve aritmetik becerilerin temelindeki görsel algılama sorunlarını keşfetmeyi destekler.

 • Benton Görsel Hafıza Testi

Benton testi, 8 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde uygulanan; idrak, dikkat ve tespit gibi hafıza fonksiyonlarının görsel belleği nasıl etkilediğini gösteren bir psikolojik testtir. Testin asıl amacı, çok yakın geçmişte görülen şekillerin ne kadar süre hafızada kalabildiğini ölçmektir.

 • Gesell Gelişim Figürleri Testi

36 ay- 72 ay arasındaki çocukların motor becerileri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Böylece bu yaş aralığındaki çocukların psiko-motor gelişimlerinin ne aralıkta olduğunu belirler. Çocukların genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Çocukların görsel motor işlevini görmek adına yapılan bir testtir. Gelişimsel bir test olarak da kullanılır. Ağırlıklı olarak 5 yaş ile 11 yaş arasındaki çocuklarda uygulanmaktadır.

 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

Çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlayan bir testtir. Bireylerde zihinsel gelişmeyi ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu testte çocukla çalışabilmek için uygun ortamın oluşturulması ön koşul olarak görülmektedir. 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

 • Porteus Labirentleri Testi

7-14 yaş arasındaki çocuklarda zeka kapasitesini değerlendirmek ve öngörü oluşturmak için tasarlanmış bir zeka testidir. Sözsüz uygulanan bir performans testidir.

 • Cattel 2a Zeka Testi

6-14 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Performans ile zeka seviyesini ölçen bir testtir. 4 alt testten, dört ayrı puan elde edilerek kişinin zeka seviyesi hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması vardır, bu süre 25 dakikadır.

Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi, tüm toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş ve eğitim gruplarına göre bu performans ayrılır.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE TERAPİLER

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı

KAEEP, 0-48 aylık gelişimsel geriliği olan çocuklara yönelik hazırlanmış bir erken eğitim programıdır.

Programın Amacı:

KAEEP’nın ailelere öğretilmesi ve ailelerin programı bağımsız bir şekilde kullanır duruma getirilmesi ve anne-babaların, çocuklarının eğiyimi, gelişimi ve yasal hakları gibi konularda bilinçlendirilmesi.

Programa Kimler Alınır?

Herhangi bir nedene bağlı olarak gelişimsel yetersizliği bulunan (otizm, down sendromu, celebral palsy vb.) ve özellikle 0-6 yaş diliminde bulunan çocuklar ve program boyunca kendi çocuğu ile çalışmaya istekli, öğrenmek ve öğrendiklerini uygulamak isteyen anne-babalar. 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi temellerini Carl Rogers’in Danışan Merkezli Terapisi’nden almıştır. Carl Rogers’in prensipleri Virginia Axline tarafından 1940’lı yılların sonunda oyun terapisine uyarlanmıştır.

Önceleri yönlendirici olmayan oyun terapisi adı ile bilinen bu terapide çocuğu değiştirmek ve kontrol etmek gibi bir amaç yoktur. Bu yaklaşımda amaç çocuğun kendi davranışlarının farkına varmasını sağlamak ve kendini yönetmesine izin vermektir. Terapist terapideki değişim için çocuğa ve onun kaynaklarına güvenir. Terapistle danışan arasında kurulan bu ilişkinin çocuk tarafından büyümek ve gelişmek için kullanılır. Bu nedenle terapide aslolan ilişkidir.

Axline tarafından temelleri atılan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi daha sonra Garry Landreth tarafından daha sistematik hale getirilmiştir. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi çocuğun problemleri yerine ilişkiye odaklanmayı tercih eder. Bu ilişkinin çocuğun iyileştirme gücünü harekete geçireceğine inanır. Çocuk iyileşmeyi özenle hazırlanmış oyun terapi odasındaki oyuncaklar yolu ile gerçekleştirir. Çocuğun hangi oyuncağı seçip, hangi oyunu oynayacağı tamamen çocukça belirlenir. Çocuğun içinden gelen oyun yönlendirmesinin, terapistin dışarıdan sunacağı yönlendirmeden daha faydalı olacağına inanılır.

ÇMOT’de problem yerine çocuk, geçmiş yerine şu an, düşünce ve hareketler yerine duygular, açıklama yerine anlayış, düzeltme yerine kabullenme önemlidir. Terapist komut vermesi yerine çocuğun terapötik süreci yönetmesi esastır. Değişim için ana güç terapistin bilgisi değil, çocuğun içsel kaynakları ve bilgeliğidir. 

Masal Terapisi

Masal ve hikayeler aracılığı ile çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel terapi türüne “masal terapisi” denir. Masal terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini gösterdikleri ile ortaya koymalarını amaçlar. Masal terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu masal dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun masal dilini konuşur. Terapi sürecinin sonunda çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişimlerine ulaşmaları hedeflenir.